Carvium Novum

Recreatiepark en Natuurpark

Alweer enkele jaren geleden zijn de eerste ideeën ontstaan voor herontwikkeling van een 65 hectare groot terrein aan de Eltenseweg te Lobith. Die plannen bestonden uit enerzijds ontzanding van het gebied en anderzijds uit het terugbrengen van een nieuwe economische functie. Die economische functie werd gevonden in een geheel van recreatieve bestemmingen: een thema-speelpark, horeca en verblijfsrecreatie, ingebed in een natuurlijke en waterrijke omgeving.

De firma A. Wezendonk Pannerden B.V. is al sinds 1966 actief bij de winning van oppervlaktedelfstoffen in de gemeente Rijnwaarden. Ten behoeve van de regionale grondstoffenvoorziening en de continuïteit in de bedrijfsvoering is zij steeds op zoek naar winningmogelijkheden. Het gebied krijgt middels zandwinning een nieuwe bestemming: nat natuurterrein met struinstroken en fietsroutes en een recreatieve kern, het eigenlijke Carvium Novum. Dit laatste kan weer onderverdeeld worden in een speelpark, het Romeins castellum en een restaurant met logiesverblijven (de zogenoemde lodges).

Reden voor een themapark vormt de ligging van het plangebied in de streek tussen Arnhem en Nijmegen en de Gelderse Poort. Deze streek vormde 2000 jaar geleden een belangrijke plaats voor de Romeinse beschaving. Op de planlocatie stroomt de Rijn Nederland binnen en dit biedt zowel geologisch als historisch interessante aanknopingspunten om het verleden te doen herleven. De Rijn vormde namelijk de grens van het Romeinse Rijk.

Rondom de plas komen fiets- en wandelverbindingen waardoor straks iedereen van dit nieuwe stukje waterrijk gebied kan genieten. Op twee eilanden in het zuid westelijk deel van het plangebied wordt moerasbos ontwikkeld. Moerasbos is van belang als broedbiotoop voor onder andere de purperreiger, lepelaar en blauwborst. Over beide eilandjes wordt een slingerend laarzenpaadje aangelegd, dat slingert door het moerasbos, zodat de beslotenheid tussen de bomen, de struiken en de rietkragen wordt afgewisseld met de weidsheid van de vergezichten over het water. De wandel- en struinroutes in het plangebied bestaan uit gras; door het gebruik als struinzone van deze oevers ontstaat op natuurlijke wijze een padenpatroon.

Laatste Nieuws

Inrichting juli 2019

De zandzuigers in Carvium Novum zijn nog volop aan het werk. Maar ook de natuur zit niet stil. De hopen ongebruikte grond zijn begroeid met allerlei wilde bloemen en daar tussen gonst het van de insecten. Maar ook op de kale stukken is leven. Oeverlopertjes rennen er ijverig rond en doen zich te goed [...]

Oeverzwaluwenwand

Op donderdag 18 april 2019 is een oeverzwaluwwand geplaatst in het park Carvium Novum.